تدوین استاندارد ملی جهت اتصالات انگلیسی Copy

تدوین استانداردهای ملی گام مهمی در اطلاع رسانی به سازندگان و صنعت گران داخلی می باشد. با توجه به عضویت تیم مدیریت شرکت نوژان سیال در کمیته فنی متناظر ISO، فرصت تدوین استانداردهای کاربردی در سطح کشور، مهیا بوده و این مشارکت به عنوان یک وظیفه در راستای ارتقای دانش فنی کارشناسان و تلاش گران عرصه صنعت، تلقی می شود.

آخرین استاندارد ملی تدوین شده با کد ۶-۱۴۰۲۲ که مربوط به اتصالات با مخروط ۶۰ درجه ( به قول فروشندگان ” اتصالات دنده انگلیسی” ) است، در سایت سازمان ملی استاندارد قابل دسترسی است:

http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=51457

این استاندارد معادل با استاندارد ISO 8434-6 بوده و اتصالات معرفی شده در آن به صورت گسترده در صنایع داخلی مورد استفاده هستند.

۱۴۰۱/۱/۲۸ ۱۰:۰۰:۲۰